Spory i arbitraż

Świadczymy usługi doradcze w zakresie rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi. Zapewniamy zastępstwo procesowe i uczestniczymy w postępowaniach mediacyjnych.
Sporządzamy pisma procesowe i opinie prawne w zakresie oceny zasadności skierowania sprawy na drogę sądową.