Zamówienia publiczne

W zakresie prawa zamówień publicznych wspieramy zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Przygotowujemy dokumentację przetargową i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą odwoławczą oraz przed sądami.