Sukces przed KIO

18-12-2015
Artykuły i publikacje »

W stanie faktycznym sprawy zamawiający do wzoru umowy o roboty budowlane wprowadził klauzulę ograniczająca łączną wysokość wynagrodzenia podwykonawców robót budowlanych. W odwołaniu do Krajowej Izy Odwoławczej jeden z wykonawców zarzucił sprzeczność tejże klauzuli z przepisami Prawa zamówień publicznych.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej art. 36 pzp wskazuje na obowiązek zawarcia w specyfikacji wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których to wymagań niespełnienie spowoduje zgłaszanie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu przez zamawiającego. Oznacza możliwość zgłaszania zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający zdecydował się na określenie takich wymagań w odniesieniu do takich umów. Przepis dotyczy wyłącznie umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, a zatem nie dotyczy dostaw lub usług.

Postawienie w umowie warunku o łącznej wartości umów z podwykonawcami stanowi odrębne postanowienie nie pozostające w związku z ewentualnymi uprawnieniami do zgłaszania zastrzeżeń lub sprzeciwu wskazanymi w art. 36 ust. 2 pkt 11a ustawy pzp związanymi z podwykonawczymi umowami o roboty budowlane.

Art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy pzp służy wprowadzeniu instrumentów umożliwiających sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji oraz przepływem środków finansowych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami, stanowiących wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane. 

Powyższe nie oznacza jednak, że zamawiający pozbawiony jest możliwości sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji rozumianej jako całość obejmującą oprócz robót budowlanych także inne umowy zdefiniowane w ustawie pzp.

Wśród wymaganych przepisem art. 143d. postanowień znajdują również takie, które dotyczą umów z podwykonawcami, niezależnie, czy przedmiotem tych umów są roboty budowlane, dostawy, czy usługi.

Istotą i naturą stosunku cywilnoprawnego, jaką jest umowa dwustronna odpłatna, jest ekwiwalentność świadczeń, z reguły świadczenia niepieniężnego i wynagrodzenia pieniężnego. W umowach w sprawach zamówień publicznych ta zasada jest szczególnie podkreślona ze wskazaniem związania zakresem świadczenia zawartym w ofercie i, co do zasady, niezmienności umówionego wynagrodzenia.

 

Powrót