Wątpliwości interpretacyjne dotyczące ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

06-07-2018
Artykuły i publikacje »

Interpretacja przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nasuwa wątpliwości.
 

Dla przykładu z przepisów art. 213 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych wynika, że w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których kapitał zakładowy nie przewyższa kwoty 500 000 złotych, a wspólników nie jest więcej niż dwudziestu pięciu, utworzenie organu nadzorczego jest fakultatywne. W przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, znajdujących zastosowanie do spółek z udziałem państwowych osób prawnych, przewidziano szereg obowiązków podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce. Podmioty te obowiązane są podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki, że zgody organu nadzorczego, wymaga zawarcie określonych w ustawie umów. Ustawa nie definiuje organu nadzorczego, zawarto jednak definicję członka organu nadzorczego należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki, członka komisji rewizyjnej spółki, członka rady administrującej nieuprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej lub członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, a także pełnomocnika wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260).
 

Ministerstwo Zdrowia Departament Prawny, po zasięgnięciu opinii Departamentu Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w odpowiedzi z dnia 7 listopada 2017 roku na prośbę o interpretację odpowiedziało, że przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie zmieniają, ani nie uchylają przepisów art. 213 Kodeksu spółek handlowych. Wspólnicy mają swobodę w zakresie ustanowienia w umowie spółki rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Kompetencje i obowiązki, które w statutach/umowach spółek powinny zostać przypisane radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, mają na celu zwiększenie kontroli nad działaniami zarządu w zakresie zaciągania niektórych zobowiązań oraz zapewnienie właścicielowi pełniejszej informacji o działalności i stanie spółki. W przypadkach, kiedy w spółkach nie jest powoływana rada nadzorcza, komisja rewizyjna albo pełnomocnik wspólnika (w spółkach powstałych w drodze komercjalizacji), prawa i obowiązki w zakresie kontroli wykonuje wspólnik, zgodnie z art. 212 Kodeksu spółek handlowych.
 

Konsekwencją procesu dostosowywania ustroju spółek z udziałem państwowych osób prawnych do obowiązujących regulacji prawnych, poza stosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, jest także wykorzystywanie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W praktyce przepisy drugiej z ustaw mogą również powodować wątpliwości interpretacyjne, na przykład: art. 21 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadza obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji o podjętych działaniach mających na celu ukształtowanie i stosowanie w nadzorowanych podmiotach zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i organu nadzorczego.
 

W wyniku ogłoszenia ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowych oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260 ze zm.) dnia 1 stycznia 2017r. rozpoczął się proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Powyżej wskazane akty prawne nie wskazały następcy prawnego Ministra Skarbu Państwa w zakresie kompetencji z art. 21 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarbu Państwa w odpowiedzi na zapytanie prawne dotyczące aktualnie właściwego organu w celu wykonania ww. obowiązku, wystosowała odpowiedź, w której wskazała, że obowiązek, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami będzie mógł zostać zrealizowany dopiero po wprowadzeniu stosownych zmian do przedmiotowej ustawy, co w konsekwencji oznacza, że na chwilę bieżącą nie istnieje organ właściwy do wykonania obowiązku wynikającego z powyższego przepisu. Z powyższego wynika, że w praktyce, do czasu nowelizacji ustawy, podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w spółkach są zwolnione z wykonywania ww. obowiązku.
 

Powrót