Artykuły i publikacje

Wątpliwości interpretacyjne art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm., dalej jako: „p.g.k.”)

W stanie faktycznym sprawy, w której pracownicy naszej kancelarii r.pr. Aleksander Rynkiewicz i apl. adw. Ewa Rudnicka-Głuszkowska reprezentowali interesy wykonawcy prac geodezyjnych, powstała wątpliwość dotycząca interpretacji treści art. 20 ust. 3 p.g.k.  Zarówno Starosta, jak  i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego konsekwentnie odmawiali odebrania wykonanego przez wykonawcę operatu technicznego, wskazując w wydawanych decyzjach, iż brak podania klasy bonitacyjnej gruntu w przypadku ustalania użytku leśnego dyskredytuje ten operat i nie pozwala na zmianę zapisów w ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej

Wątpliwości interpretacyjne dotyczące ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

W związku z nasuwającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi w trakcie pracy nad dostosowaniem ustroju spółek z udziałem państwowych osób prawnych do obowiązujących regulacji prawnych, prawnicy naszej kancelarii r. pr. Aleksander Rynkiewicz i apl. radc. Paulina Anyszek wystosowali zapytanie do Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie m.in. obowiązku tworzenia rad nadzorczych jako organów nadzoru w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych oraz raportowania do zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Sukces przed KIO

Aleksander Rynkiewicz reprezentował Gdański Uniwersytet Medyczny w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie zamówienia publicznego na Budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej etap I "stan zero".
Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z 15 dnia września 2015r. (sygn. akt: KIO 1884/15) stwierdziła, że wprowadzona przez zamawiającego do wzoru umowy o roboty budowlane klauzula ograniczająca łączną wysokość wynagrodzenia podwykonawców robót budowlanych nie jest sprzeczna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Czytaj więcej

Transakcja na trójmiejskim rynku nieruchomości

Aleksander Rynkiewicz zapewniał Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu wsparcie prawne przy transakcji sprzedaży na rzecz ARCHE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości zabudowanej budynkami dawnego szpitala przy ul. Kieturakisa.

Czytaj więcej

Transakcja na rynku nieruchomości

Aleksander Rynkiewicz doradzał spółce Adva Optical Networking Sp. z o.o. przy zawieraniu umowy najmu powierzchni 4 tyś. m. kw. w nowo powstającym kompleksie biurowym Tensor w Gdyni.
Adva Optical Networking Sp. z o.o. jest międzynarodowym producentem innowacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych. Do nowego biura wprowadzi się w czerwcu 2016 r., zajmując piętra od drugiego do czwartego włącznie.

 

Czytaj więcej

Wywiad z Emilią Haczkowską z okazji Święta Wyborów

 Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 czerwca 2014 r. w Dzienniku Bałtyckim ukazał się wywiad z Emilią Haczkowską, przeprowadzony z okazji Święta Wolności. Zachęcamy do lektury!

Nie stanowi umowy o dzieło umowa o przeprowadzenie cyklu wykładów (zajęć dydaktycznych).

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt: II UK 115/13, rozstrzygnął w kwestii kwalifikacji umów o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych jako umów starannego działania.

Czytaj więcej

Możliwość przenoszenia decyzji administracyjnych uzyskanych przez inwestora w procesie inwestycyjnym budowlanym.

Przeniesienie uprawnień i obowiązków w sferze stosunków administracyjno-prawnych na inny podmiot niż ten, na rzecz którego została wydana decyzja administracyjna (zwana dalej sukcesją prawną albo następstwem prawnym), może mieć miejsce jedynie w sytuacji istnienia wyraźnej podstawy prawnej.

Czytaj więcej

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego zostały uregulowane w przepisach 83-118 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 1112 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 83 i art. 84 ust. 1 ustawy nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły.

Czytaj więcej

„Zatrudnianie” członków zarządu w spółkach

Powołanie przez właściwy organ do pełnienia funkcji w zarządzie spółki nie jest równoznaczne z powstaniem stosunku pracy lub zawarciem umowy cywilnoprawnej w związku z pełnieniem tej funkcji, ponieważ kreuje ono tzw. stosunek organizacyjny, który może istnieć samodzielnie.

Czytaj więcej